วันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ประวัติความเป็นมาของ สภ.ดอกคำใต้ (๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕)

(อาคารสถานีในอดีต)

สถานีตำรวจภูธรดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดพะเยา เลขที่ ๒๔ หมู่ ๓ ตำบลบุญเกิด อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ๕๖๑๒๐ มีเนื้อที่จำนวน ๘ ไร่

สถานีตำรวจภูธรดอกคำใต้เดิมเป็นสถานีตำรวจภูธรตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดเชียงราย จัดสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๔๖๖ ต่อมา พ.ศ.๒๕๐๘ ได้รับยกฐานะเป็นสถานีตำรวจภูธรกิ่งอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดเชียงราย และในปีเดียวกันได้ยกฐานะเป็นสถานีตำรวจภูธรอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ต่อมาในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๒๐ รัฐบาลได้ตราพระราชบัญญัติยกฐานะอำเภอพะเยาเป็นจังหวัดพะเยา สถานีตำรวจภูธรอำเภอดอกคำใต้จึงขึ้นอยู่กับจังหวัดพะเยา เป็นต้นมา


(อาคารสถานีปัจจุบัน)

สรุปประวัติสถานีตำรวจภูธรอำเภอดอกคำใต้

พ.ศ.๒๔๖๖ สถานีตำรวจภูธรตำบลดอกคำใต้ อำเภอพะเยา จังหวัดเชียงราย
พ.ศ.๒๕๐๘ สถานีตำรวจภูธรกิ่งอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดเชียงราย
พ.ศ.๒๕๐๘ สถานีตำรวจภูธรอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดเชียงราย
พ.ศ.๒๕๒๐ สถานีตำรวจภูธรอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

ข้าราชการพลเรือนดีเด่น

วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ข้าราชการตำรวจ สภ.ดอกคำใต้ อบรมการทำเว็บไซต์ (๕ พ.ค.๒๕๕๕)วันนี้ ๕ พ.ค.๒๕๕๕ เจ้าหน้าที่ตำรวจสายธุรการ เข้ารับการอบรมการทำเว็บไซต์ จากท่าน พ.ต.ท.สุพจน์ มัจฉา สวป.สภ.พาน จว.เชียงราย ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่